วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

การสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ของผู้สาเร็จการศึกษาผ่านในรอบแรก ของ วพอ.พอ.

การสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ของผู้สาเร็จการศึกษาผ่านในรอบแรก ถือเป็นตัวชี้วัดที่สาคัญในการบ่งบอกถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา ที่ผ่านมามีผู้สอบผ่านรอบแรกได้ มากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี และต้องคงรักษาไว้ คลิกอ่าน

Model ของ Learning Organization ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

Model ของ Learning Organization ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ คลิกอ่าน